Μιχάλης Βαμβακάς

Записи

Фильтры

 • Птицы
  • Ciconiiformes
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Каравайка
    • Platalea
     • Обыкновенная колпица
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Чёрный аист
     • Белый аист
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Большая выпь
    • Nycticorax
     • Обыкновенная кваква
    • Ixobrychus
     • Малая выпь
    • Bubulcus
     • Египетская цапля
    • Egretta
     • Большая белая цапля
     • Малая белая цапля
    • Ardeola
     • Жёлтая цапля
    • Ardea
     • Серая цапля
     • Рыжая цапля
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Обыкновенная кукушка
    • Clamator
     • Хохлатая кукушка
  • Passeriformes
   • Sylvioidea
    • Hippolais
     • Бледная пересмешка
     • Средиземноморская пересмешка
     • Зелёная пересмешка
    • Sylvia
     • Азиатская пустынная славка
     • Средиземноморская славка
     • Субальпийская славка
     • Славка завирушка
     • Серая славка
     • Ястребиная славка
     • Восточноорфейская славка
     • Черноголовая славка
     • Садовая славка
     • Славка Рюппеля
    • Acrocephalus
     • Тростниковая камышовка
     • Дроздовидная камышовка
     • Камышовка барсучок
     • Тонкоклювая камышёвка
    • Cettia
     • Обыкновенная широкохвостка
    • Locustella
     • Соловьиный сверчок
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Краснозобый конёк
     • Луговой конёк
     • Горный конёк
     • Полевой конёк
     • Лесной конёк
    • Motacilla
     • Белая трясогузка
     • Жёлтая трясогузка
     • Горная трясогузка
   • Muscicapidae
    • Phoenicurus
     • Горихвостка чернушка
     • Обыкновенная горихвостка
    • Oenanthe
     • Обыкновенная каменка
     • Испанская каменка
     • Каменка плясунья
    • Ficedula
     • Полуошейниковая мухоловка
     • Мухоловка белошейка
     • Мухоловка пеструшка
    • Monticola
     • Синий каменный дрозд
     • Пёстрый каменный дрозд
    • Luscinia
     • Варакушка
     • Западный соловей
     • Обыкновенный соловей
    • Turdus
     • Белобровик
     • Рябинник
     • Певчий дрозд
     • Чёрный дрозд
     • Белозобый дрозд
     • Деряба
    • Erithacus
     • Зарянка
    • Cercotrichas
     • Тугайный соловей
    • Muscicapa
     • Серая мухоловка
   • Regulidae
    • Regulus
     • Красноголовый королёк
     • Желтоголовый королёк
   • Corvidae
    • Pica
     • Сорока
    • Corvus
     • Ворон
     • Галка
     • Чёрная ворона
     • Грач
    • Garrulus
     • Сойка
    • Pyrrhocorax
     • Альпийская галка
    • Nucifraga
     • Кедровка
   • Paridae
    • Parus
     • Хохлатая синица
     • Московка
     • Обыкновенная лазоревка
     • Большая синица
     • Буроголовая гаичка
     • Средиземноморская большая гаичка
     • Черноголовая гаичка
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Обыкновенная иволга
   • Passeridae
    • Montifringilla
     • Снежный вьюрок
    • Passer
     • Полевой воробей
     • Домовый воробей
     • Черногрудый воробей
    • Petronia
     • Каменный воробей
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Розовый скворец
     • Обыкновенный скворец
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Черноголовый чекан
     • Луговой чекан
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Длиннохвостая синица
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Тростниковая овсянка
     • Садовая овсянка
     • Красноклювая овсянка
     • Огородная овсянка
     • Белошапочная овсянка
     • Обыкновенная овсянка
     • Просянка
     • Черноголовая овсянка
     • Горная овсянка
    • Plectrophenax
     • Пуночка
   • Remizidae
    • Remiz
     • Обыкновенный ремез
   • Laniidae
    • Lanius
     • Чернолобый сорокопут
     • Серый сорокопут
     • Обыкновенный жулан
     • Маскированный сорокопут
   • Sittidae
    • Sitta
     • Обыкновенный поползень
     • Малый скалистый поползень
   • Alaudidae
    • Eremophila
     • Рогатый жаворонок
    • Alauda
     • Полевой жаворонок
    • Lullula
     • Лесной жаворонок
    • Calandrella
     • Малый жаворонок
    • Galerida
     • Хохлатый жаворонок
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Оляпка
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Черноголовый щегол
     • Коноплянка
     • Обыкновенная зеленушка
     • Чиж
    • Fringilla
     • Вьюрок
     • Зяблик
    • Loxia
     • Клёст еловик
    • Serinus
     • Канареечный вьюрок
    • Coccothraustes
     • Обыкновенный дубонос
    • Pyrrhula
     • Снегирь
    • Bucanetes
     • Пустынный снегирь
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Короткопалая пищуха
     • Обыкновенная пищуха
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Пеночка трещотка
     • Горная пеночка
     • Пеночка весничка
     • Пеночка теньковка
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Усатая синица
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Стенолаз
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Альпийская завирушка
     • Лесная завирушка
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Скалистая ласточка
    • Hirundo
     • Деревенская ласточка
    • Delichon
     • Городская ласточка
    • Cecropis
     • Рыжепоясничная ласточка
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Крапивник
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Веерохвостая цистикола
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Мохноногий канюк
     • Обыкновенный канюк
     • Курганник
    • Accipiter
     • Ястреб перепелятник
     • Европейский тювик
    • Circus
     • Луговой лунь
     • Болотный лунь
     • Полевой лунь
     • Степной лунь
    • Pernis
     • Осоед
    • Aquila
     • Малый подорлик
     • Беркут
     • Большой подорлик
     • Могильник
    • Haliaeetus
     • Орлан белохвост
    • Aegypius
     • Чёрный гриф
    • Neophron
     • Обыкновенный стервятник
    • Gyps
     • Белоголовый сип
    • Circaetus
     • Змееяд
    • Milvus
     • Чёрный коршун
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Скопа
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Perdix
     • Серая куропатка
    • Tetrao
     • Глухарь
    • Phasianus
     • Обыкновенный фазан
    • Tetrastes
     • Рябчик
    • Alectoris
     • Азиатский кеклик
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Воробьиный сыч
    • Athene
     • Домовый сыч
    • Strix
     • Серая неясыть
    • Bubo
     • Филин
    • Asio
     • Ушастая сова
     • Болотная сова
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Обыкновенная сипуха
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Сирийский дятел
     • Большой пёстрый дятел
     • Малый пёстрый дятел
     • Средний пёстрый дятел
    • Picus
     • Седой дятел
     • Зелёный дятел
    • Dryocopus
     • Желна
    • Jynx
     • Вертишейка
  • Coraciiformes
   • Meropidae
    • Merops
     • Золотистая щурка
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Сизоворонка
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Обыкновенный зимородок
   • Upupidae
    • Upupa
     • Удод
  • Caprimulgiformes
   • Caprimulgidae
    • Caprimulgus
     • Козодой
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Чеглок Элеоноры
     • Обыкновенная пустельга
     • Дербник
     • Кобчик
     • Сапсан
     • Степная пустельга
     • Чеглок
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Aythya
     • Белоглазый нырок
     • Хохлатая чернеть
     • Красноголовый нырок
     • Морская чернеть
    • Mergus
     • Большой крохаль
     • Средний крохаль
    • Alopochen
     • Нильский гусь
    • Anser
     • Серый гусь
     • Пискулька
     • Белолобый гусь
    • Oxyura
     • Савка
    • Cygnus
     • Американский лебедь
     • Лебедь-шипун
     • Лебедь-кликун
    • Anas
     • Шилохвость
     • Свиязь
     • Кряква
     • Серая утка
     • Чирок трескунок
     • Широконоска
     • Чирок свистунок
    • Mergellus
     • Луток
    • Branta
     • Краснозобая казарка
    • Bucephala
     • Обыкновенный гоголь
    • Clangula
     • Морянка
    • Melanitta
     • Турпан
    • Tadorna
     • Пеганка
    • Netta
     • Красноносый нырок
  • Charadriiformes
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Кулик сорока
   • Scolopacidae
    • Limosa
     • Большой веретенник
     • Малый веретенник
    • Calidris
     • Песчанка
     • Исландский песочник
     • Белохвостый песочник
     • Краснозобик
     • Кулик воробей
     • Чернозобик
    • Limnodromus
     • Длинноклювый американский бекасовидный веретенник
    • Tringa
     • Щёголь
     • Поручейник
     • Травник
     • Большой улит
     • Фифи
    • Limicola
     • Грязовик
    • Actitis
     • Перевозчик
    • Arenaria
     • Камнешарка
    • Xenus
     • Мородунка
    • Lymnocryptes
     • Гаршнеп
    • Numenius
     • Средний кроншнеп
     • Большой кроншнеп
    • Phalaropus
     • Круглоносый плавунчик
    • Gallinago
     • Бекас
    • Philomachus
     • Турухтан
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Чибис
     • Шпорцевый чибис
    • Charadrius
     • Малый зуёк
     • Галстучник
     • Морской зуёк
    • Pluvialis
     • Тулес
     • Бурокрылая ржанка
     • Золотистая ржанка
   • Laridae
    • Hydrocoloeus
     • Малая чайка
    • Larus
     • Клуша
     • Чайка Одуэна
     • Морской голубок
     • Озёрная чайка
     • Сизая чайка
     • Средиземноморская чайка
     • Черноголовая чайка
   • Sternidae
    • Hydroprogne
     • Чеграва
    • Sternula
     • Малая крачка
    • Sterna
     • Речная крачка
     • Пестроносая крачка
    • Gelochelidon
     • Чайконосая крачка
    • Chlidonias
     • Белокрылая болотная крачка
     • Белощёкая болотная крачка
     • Чёрная болотная крачка
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Короткохвостый поморник
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Авдотка
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Шилоклювка
    • Himantopus
     • Ходулочник
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Луговая тиркушка
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Fulica
     • Лысуха
    • Porzana
     • Малый погоныш
     • Погоныш
    • Rallus
     • Водяной пастушок
    • Gallinula
     • Камышница
   • Gruidae
    • Grus
     • Серый журавль
   • Otididae
    • Tetrax
     • Стрепет
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Чернозобая гагара
     • Краснозобая гагара
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Индийский кольчатый попугай
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Серощёкая поганка
     • Черношейная поганка
     • Красношейная поганка
     • Большая поганка
    • Tachybaptus
     • Малая поганка
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Малый баклан
     • Большой баклан
     • Хохлатый баклан
   • Sulidae
    • Morus
     • Северная олуша
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Вяхирь
     • Клинтух
    • Streptopelia
     • Кольчатая горлица
     • Обыкновенная горлица
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Кудрявый пеликан
     • Розовый пеликан
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Обыкновенный фламинго
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Чёрный стриж
     • Бледный стриж
     • Белобрюхий стриж
 • Млекопитающие
  • Artiodactyla
   • Cervidae
    • Capreolus
     • Европейская косуля
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Серна
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Spermophilus
     • Европейский суслик
    • Sciurus
     • Обыкновенная белка
  • Carnivora
   • Felidae
    • Felis
     • Лесной кот
   • Mustelidae
    • Meles
     • Барсук
    • Mustela
     • Ласка
   • Canidae
    • Canis
     • Волк
     • Обыкновенный шакал
    • Vulpes
     • Обыкновенная лисица
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Дикий кролик
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Восточноевропейский ёж
 • Насекомые
  • Lepidoptera
   • Papilionidae
    • Parnassius
     • Parnassius (Parnassius) apollo
Каравайка
Plegadis falcinellus
3 Май 2021
Обыкновенная кукушка
Cuculus canorus
16 Май 2021
Бледная пересмешка
Hippolais pallida
16 Май 2021
Краснозобый конёк
Anthus cervinus
25 Апр. 2021
Азиатская пустынная славка
Sylvia nana
21 Апр. 2021
Мохноногий канюк
Buteo lagopus
6 Фев. 2021
Серая куропатка
Perdix perdix
11 Дек. 2020
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
28 Дек. 2020
Ястреб перепелятник
Accipiter nisus
7 Янв. 2021
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
5 Янв. 2021
Количество : 1
Дата съемки : 5 Янв. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
5 Янв. 2021
Количество : 1
Дата съемки : 5 Янв. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
5 Янв. 2021
Количество : 1
Дата съемки : 5 Янв. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
5 Янв. 2021
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
5 Янв. 2021
Количество : 1
Дата съемки : 5 Янв. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Красноголовый королёк
Regulus ignicapilla
12 Дек. 2020
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
28 Дек. 2020
Серая куропатка
Perdix perdix
11 Дек. 2020
Сорока
Pica pica
6 Ноя. 2020
Белая трясогузка
Motacilla alba
4 Ноя. 2020
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
25 Ноя. 2020
Горихвостка чернушка
Phoenicurus ochruros
19 Ноя. 2020
Ястреб перепелятник
Accipiter nisus
24 Ноя. 2020
Луговой конёк
Anthus pratensis
25 Ноя. 2020
Серая куропатка
Perdix perdix
19 Ноя. 2020
Каравайка - Plegadis falcinellus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Май 2021)
Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Май 2021)
Бледная пересмешка - Hippolais pallida © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Май 2021)
Краснозобый конёк - Anthus cervinus © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Апр. 2021)
Азиатская пустынная славка - Sylvia nana © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Апр. 2021)
Мохноногий канюк - Buteo lagopus © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Фев. 2021)
Серая куропатка - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Дек. 2020)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Дек. 2020)
Ястреб перепелятник - Accipiter nisus © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Янв. 2021)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Янв. 2021)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Янв. 2021)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Янв. 2021)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Янв. 2021)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Янв. 2021)
Красноголовый королёк - Regulus ignicapilla © Μιχάλης Βαμβακάς (12 Дек. 2020)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Дек. 2020)
Серая куропатка - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Дек. 2020)
Сорока - Pica pica © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Ноя. 2020)
Белая трясогузка - Motacilla alba © Μιχάλης Βαμβακάς (4 Ноя. 2020)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Ноя. 2020)
Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (19 Ноя. 2020)
Ястреб перепелятник - Accipiter nisus © Μιχάλης Βαμβακάς (24 Ноя. 2020)
Луговой конёк - Anthus pratensis © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Ноя. 2020)
Серая куропатка - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (19 Ноя. 2020)

Поддержите Проект

Поддержите Проект

Использование cookies

Этот сайт использует файлы cookies для более удобной работы пользователей с ним. Использование файлов cookies позволит natureguide.gr в улучшить функционал данного веб-сайта. Нажимая кнопку «Принимаю», Вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.