Πουλιά Ελλάδας - Λίστα ειδών

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Cygnus
     • Κοινός Κύκνος
     • Νανόκυκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Anser
     • Χωραφόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
     • Νανόχηνα
     • Σταχτόχηνα
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Tadorna
     • Καστανόπαπια
     • Βαρβάρα
    • Anas
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
    • Aythya
     • Γκισάρι
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Σταχτόπαπια
    • Somateria
     • Κοινή Πουπουλόπαπια
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Ευρωπαϊκή Μαυρόπαπια
     • Βελουδόπαπια
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Mergus
     • Θαλασσοπρίστης
     • Χηνοπρίστης
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
     • Πετροπέρδικα
     • Κοκκινοπέρδικα
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
    • Coturnix
     • Κοινό Ορτύκι
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Κηλιδοβούτι
     • Λαμπροβούτι
     • Παγοβούτι
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
    • Podiceps
     • Σκουφοβουτηχτάρι
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
  • Procellariiformes
   • Procellariidae
    • Calonectris
     • Αρτέμης
    • Puffinus
     • Καπελόμυχος
     • Μύχος της Μεσογείου
   • Hydrobatidae
    • Hydrobates
     • Κοινός Υδροβάτης
  • Suliformes
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
     • Λαγγόνα
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Ροδοπελεκάνος
     • Αργυροπελεκάνος
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
     • Αργυροτσικνιάς
     • Μαυροτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
    • Butorides
     • Γραμμοτσικνιάς
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Milvus
     • Τσίφτης
     • Ψαλιδιάρης
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Gypaetus
     • Γυπαετός
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Circus
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
     • Στεπόκιρκος
     • Λιβαδόκιρκος
    • Accipiter
     • Διπλοσάϊνο
     • Κοινό Ξεφτέρι
     • Κοινό Σαΐνι
    • Buteo
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
     • Χιονογερακίνα
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Στικταετός
     • Στεπαετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
     • Χρυσαετός
     • Γερακαετός
     • Σπιζαετός
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Νανογέρακο
     • Δεντρογέρακο
     • Μαυροπετρίτης
     • Χρυσογέρακο
     • Στεπογέρακο
     • Πετρίτης
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Porzana
     • Στικτοπουλάδα
     • Μικροπουλάδα
     • Νανοπουλάδα
    • Crex
     • Ορτυκομάνα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
     • Νυφογερανός
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
  • Charadriiformes
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Recurvirostridae
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Glareolidae
    • Cursorius
     • Αμμοδρόμος
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
     • Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο
   • Charadriidae
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
     • Μεγάλος Ερημοσφυριχτής
     • Βουνοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
     • Αργυροπούλι
    • Vanellus
     • Αγκαθοκαλημάνα
     • Λεύκουρη Καλημάνα
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
   • Scolopacidae
    • Calidris
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Λευκοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Θωρακωτή Σκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Philomachus
     • Μαχητής
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
     • Διπλομπεκάτσινο
    • Limnodromus
     • Μεγάλος Λιμνόδρομος
    • Scolopax
     • Ευρασιατική Μπεκάτσα
    • Limosa
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
     • Θαλασσολιμόζα
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Λεπτομύτα
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Tringa
     • Μαυρότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Βαλτότρυγγας
     • Πρασινοσκέλης
     • Δασότρυγγας
     • Λασπότρυγγας
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Phalaropus
     • Τρίχρωμος Φαλαρόποδας
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
     • Κόκκινος Φαλαρόποδας
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος
     • Γερακοληστόγλαρος
     • Αετοληστόγλαρος
   • Laridae
    • Rissa
     • Τριδάκτυλος Γλάρος
    • Larus
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
     • Αιγαιόγλαρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Μελανόγλαρος
     • Ασημόγλαρος του Βορρά
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Ασημόγλαρος της Κασπίας
     • Ασημόγλαρος της Αρμενίας
     • Γιγαντόγλαρος
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
    • Ichthyaetus
     • Αετόγλαρος
   • Sternidae
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
    • Chlidonias
     • Μουστακογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
     • Αργυρογλάρονο
    • Sterna
     • Χειμωνογλάρονο
     • Ποταμογλάρονο
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Αγριοπερίστερο
     • Φασσοπερίστερο
     • Κοινή Φάσσα
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
     • Ελατοτρύγονο
     • Φοινικοτρύγονο
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
  • Strigiformes
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
   • Strigidae
    • Otus
     • Ευρωπαϊκός Γκιώνης
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
    • Aegolius
     • Αιγωλιός
  • Caprimulgiformes
   • Caprimulgidae
    • Caprimulgus
     • Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Βουνοσταχτάρα
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
  • Coraciiformes
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Meropidae
    • Merops
     • Πράσινος Μελισσοφάγος
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
  • Piciformes
   • Picidae
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Dendrocopos
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
     • Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
     • Νανοδρυοκολάπτης
  • Passeriformes
   • Alaudidae
    • Melanocorypha
     • Κοινή Γαλιάντρα
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
     • Μικρογαλιάντρα της Ερήμου
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Eremophila
     • Χιονάδα
   • Hirundinidae
    • Riparia
     • Οχθοχελίδονο
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Διπλοκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
     • Κοκκινοκελάδα
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
    • Motacilla
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Κιτροσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
     • Λευκοσουσουράδα
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
     • Χιονοψάλτης
   • Muscicapidae
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Luscinia
     • Τσιχλαηδόνι
     • Κοινό Αηδόνι
     • Γαλαζολαίμης
    • Irania
     • Λευκόλαιμο Αηδόνι
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
     • Κοινός Φοινίκουρος
    • Oenanthe
     • Αμμοπετρόκλης
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Παρδαλοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
     • Ερημοπετρόκλης
    • Monticola
     • Πυρροκότσυφας
     • Γαλαζοκότσυφας
    • Turdus
     • Χιονοκότσυφας
     • Κοινός Κότσυφας
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Κοκκινότσιχλα
     • Γερακότσιχλα
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
    • Ficedula
     • Νανομυγοχάφτης
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Καστανολαίμης
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Ασιατικός Μαυρολαίμης
   • Sylvioidea
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Locustella
     • Θαμνοτριλιστής
     • Ποταμοτριλιστής
     • Καλαμοτριλιστής
    • Acrocephalus
     • Ψαθοποταμίδα
     • Σχοινοποταμίδα
     • Καλαμοποταμίδα
     • Βαλτοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
    • Hippolais
     • Ωχροστριτσίδα
     • Λιοστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
     • Ορφεοστριτσίδα
    • Sylvia
     • Μαυροσκούφης
     • Κηποτσιροβάκος
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Καστανοτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Αιγαιοτσιροβάκος
     • Ασιατικός Ερημοτσιροβάκος
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Δεντροφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
     • Νανοφυλλοσκόπος
   • Regulidae
    • Regulus
     • Χρυσοβασιλίσκος
     • Πυρροβασιλίσκος
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Paridae
    • Parus
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Καστανοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Βουνοπαπαδίτσα
   • Sittidae
    • Sitta
     • Πευκοτσοπανάκος
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Βουνοδεντροβάτης
     • Καμποδεντροβάτης
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Laniidae
    • Lanius
     • Ξανθοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Διπλοκεφαλάς
     • Κοκκινοκεφαλάς
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Corvidae
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
     • Κοκκινοκαλιακούδα
    • Corvus
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Χαβαρόνι
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Κοινός Κόρακας
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
     • Αγιοπούλι
   • Passeridae
    • Passer
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
     • Δεντροσπουργίτης
     • Κρητικός σπουργίτης
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
    • Montifringilla
     • Κοινός Χιονόστρουθος
   • Fringillidae
    • Fringilla
     • Κοινός Σπίνος
     • Χειμωνόσπινος
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Carduelis
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Λούγαρο
     • Κοινό Φανέτο
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
    • Carpodacus
     • Κοινή Ροδόσπιζα
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
    • Emberiza
     • Ελατοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Βουνοτσίχλονο
     • Σμυρνοτσίχλονο
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Νανοτσίχλονο
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Αμπελουργός
     • Τσιφτάς

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.