Μιχάλης Βαμβακάς

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Passeriformes
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Ελατοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Αμπελουργός
     • Βουνοτσίχλονο
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Paridae
    • Parus
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Καστανοπαπαδίτσα
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Φανέτο
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινό Λούγαρο
    • Fringilla
     • Χειμωνόσπινος
     • Κοινός Σπίνος
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Καμποδεντροβάτης
     • Βουνοδεντροβάτης
   • Passeridae
    • Passer
     • Δεντροσπουργίτης
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
   • Alaudidae
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Eremophila
     • Χιονάδα
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
   • Muscicapidae
    • Luscinia
     • Γαλαζολαίμης
     • Τσιχλαηδόνι
     • Κοινό Αηδόνι
    • Turdus
     • Κοκκινότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Κοινός Κότσυφας
     • Χιονοκότσυφας
     • Γερακότσιχλα
    • Phoenicurus
     • Κοινός Φοινίκουρος
     • Καρβουνιάρης
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
     • Αμμοπετρόκλης
    • Monticola
     • Πυρροκότσυφας
     • Γαλαζοκότσυφας
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
   • Sylvioidea
    • Acrocephalus
     • Σχοινοποταμίδα
     • Καλαμοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Locustella
     • Καλαμοτριλιστής
    • Hippolais
     • Λιοστριτσίδα
     • Ωχροστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
    • Sylvia
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Μαυροσκούφης
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Κηποτσιροβάκος
     • Αιγαιοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
     • Δεντροφυλλοσκόπος
   • Corvidae
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
    • Corvus
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Χαβαρόνι
     • Κοινός Κόρακας
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Αγιοπούλι
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Laniidae
    • Lanius
     • Διπλοκεφαλάς
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Χιονοψάλτης
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Sittidae
    • Sitta
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Regulidae
    • Regulus
     • Πυρροβασιλίσκος
     • Χρυσοβασιλίσκος
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Νανοδρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Circus
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
     • Στεπόκιρκος
     • Λιβαδόκιρκος
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Στικταετός
     • Χρυσαετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Buteo
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Accipiter
     • Κοινό Ξεφτέρι
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Milvus
     • Τσίφτης
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
  • Charadriiformes
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Μαυρότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
     • Λασπότρυγγας
    • Calidris
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
     • Λευκοσκαλίδρα
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Limosa
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
     • Θαλασσολιμόζα
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Phalaropus
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Philomachus
     • Μαχητής
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γερακοληστόγλαρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Laridae
    • Larus
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
     • Μελανόγλαρος
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
   • Sternidae
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
    • Chlidonias
     • Αργυρογλάρονο
     • Μουστακογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
     • Κηλιδοβούτι
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
  • Coraciiformes
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
     • Σκουφοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
     • Στικτοπουλάδα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
    • Anser
     • Σταχτόχηνα
     • Νανόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Aythya
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Γκισάρι
     • Σταχτόπαπια
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
     • Κοινός Κύκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Mergus
     • Θαλασσοπρίστης
    • Anas
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Βελουδόπαπια
    • Tadorna
     • Βαρβάρα
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Threskiornithidae
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Νανογέρακο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Πετρίτης
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
     • Μαυροπετρίτης
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Δεντρογέρακο
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Κοινή Φάσσα
     • Φασσοπερίστερο
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
     • Βουνοσταχτάρα
 • Θηλαστικά
  • Carnivora
   • Felidae
    • Felis
     • Αγριόγατα
   • Mustelidae
    • Meles
     • Ασβός
    • Mustela
     • Νυφίτσα
   • Canidae
    • Canis
     • Λύκος
     • Χρυσό τσακάλι
    • Vulpes
     • Κόκκινη αλεπού
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Αγριοκούνελο
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Sciurus
     • Σκίουρος
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
  • Artiodactyla
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Αγριόγιδο
Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus
20 Φεβ. 2019
Ελατοπαπαδίτσα
Parus ater
18 Φεβ. 2019
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
27 Φεβ. 2019
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
1 Μαρ. 2019
Καμποδεντροβάτης
Certhia brachydactyla
1 Μαρ. 2019
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
6 Μαρ. 2019
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
13 Ιουλ. 2016
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
8 Ιαν. 2019
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
11 Ιαν. 2019
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
11 Ιαν. 2019
Μεσαίος Δρυοκολάπτης
Dendrocopos medius
9 Απρ. 2017
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
11 Ιαν. 2019
Μαυρότρυγγας
Tringa erythropus
8 Ιαν. 2019
Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea
11 Ιαν. 2019
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
11 Ιαν. 2019
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
Anthus spinoletta
8 Ιαν. 2019
Ευρωπαϊκή Καλημάνα
Vanellus vanellus
8 Ιαν. 2019
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Ιαν. 2019
Σταχτής Δρυοκολάπτης
Picus canus
3 Αυγ. 2014
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Αυγ. 2014
© Μιχάλης Βαμβακάς
Πράσινος Παπαγάλος
Psittacula krameri
27 Δεκ. 2016
Κοινός Φασιανός
Phasianus colchicus
10 Νοεμ. 2018
Καμποδεντροβάτης
Certhia brachydactyla
17 Ιουλ. 2017
Βουνοδεντροβάτης
Certhia familiaris
23 Ιουλ. 2016
Δασόκοτα
Tetrastes bonasia
27 Οκτ. 2018
Σιρλοτσίχλονο - Emberiza cirlus © Μιχάλης Βαμβακάς (20 Φεβ. 2019)
Ελατοπαπαδίτσα - Parus ater © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Φεβ. 2019)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Φεβ. 2019)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Μαρ. 2019)
Καμποδεντροβάτης - Certhia brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Μαρ. 2019)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Μαρ. 2019)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Μιχάλης Βαμβακάς (13 Ιουλ. 2016)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Ιαν. 2019)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Μεσαίος Δρυοκολάπτης - Dendrocopos medius © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2017)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Μαυρότρυγγας - Tringa erythropus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Ιαν. 2019)
Δεντροσταρήθρα - Lullula arborea © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Anthus spinoletta © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Ιαν. 2019)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Vanellus vanellus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Ιαν. 2019)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Μιχάλης Βαμβακάς (2 Ιαν. 2019)
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Picus canus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Αυγ. 2014)
Πράσινος Παπαγάλος - Psittacula krameri © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Δεκ. 2016)
Κοινός Φασιανός - Phasianus colchicus © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Νοεμ. 2018)
Καμποδεντροβάτης - Certhia brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (17 Ιουλ. 2017)
Βουνοδεντροβάτης - Certhia familiaris © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Ιουλ. 2016)
Δασόκοτα - Tetrastes bonasia © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Οκτ. 2018)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.