Μιχάλης Βαμβακάς

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Passeriformes
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ασιατικός Μαυρολαίμης
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Paridae
    • Parus
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Καστανοπαπαδίτσα
   • Sylvioidea
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Hippolais
     • Ωχροστριτσίδα
     • Λιοστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
    • Sylvia
     • Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Μαυροσκούφης
     • Κηποτσιροβάκος
     • Αιγαιοτσιροβάκος
    • Acrocephalus
     • Καλαμοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Σχοινοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
    • Locustella
     • Καλαμοτριλιστής
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Passeridae
    • Passer
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Δεντροσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
    • Montifringilla
     • Κοινός Χιονόστρουθος
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
   • Muscicapidae
    • Turdus
     • Κοινός Κότσυφας
     • Κοκκινότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Χιονοκότσυφας
     • Γερακότσιχλα
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
     • Κοινός Φοινίκουρος
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
     • Αμμοπετρόκλης
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
    • Monticola
     • Γαλαζοκότσυφας
     • Πυρροκότσυφας
    • Luscinia
     • Γαλαζολαίμης
     • Κοινό Αηδόνι
     • Τσιχλαηδόνι
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Αμπελουργός
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Ελατοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Βουνοτσίχλονο
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Alaudidae
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Eremophila
     • Χιονάδα
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Κοκκινοκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
   • Regulidae
    • Regulus
     • Πυρροβασιλίσκος
     • Χρυσοβασιλίσκος
   • Corvidae
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
    • Corvus
     • Κοινός Κόρακας
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Χαβαρόνι
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Αγιοπούλι
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Laniidae
    • Lanius
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Διπλοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Sittidae
    • Sitta
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Φανέτο
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινό Λούγαρο
    • Fringilla
     • Χειμωνόσπινος
     • Κοινός Σπίνος
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Καμποδεντροβάτης
     • Βουνοδεντροβάτης
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
     • Δεντροφυλλοσκόπος
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Χιονοψάλτης
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
  • Charadriiformes
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Μουστακογλάρονο
     • Αργυρογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
   • Scolopacidae
    • Limosa
     • Θαλασσολιμόζα
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
    • Calidris
     • Λευκοσκαλίδρα
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
    • Limnodromus
     • Μεγάλος Λιμνόδρομος
    • Tringa
     • Μαυρότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
     • Λασπότρυγγας
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Phalaropus
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Philomachus
     • Μαχητής
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
   • Laridae
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
    • Larus
     • Μελανόγλαρος
     • Αιγαιόγλαρος
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γερακοληστόγλαρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Σκουφοβουτηχτάρι
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Δεντρογέρακο
     • Μαυροπετρίτης
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Νανογέρακο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Πετρίτης
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Accipiter
     • Κοινό Σαΐνι
     • Κοινό Ξεφτέρι
    • Buteo
     • Χιονογερακίνα
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
    • Circus
     • Λιβαδόκιρκος
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
     • Στεπόκιρκος
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Χρυσαετός
     • Στικταετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Milvus
     • Τσίφτης
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
  • Ciconiiformes
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Νανοδρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
  • Coraciiformes
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
  • Caprimulgiformes
   • Caprimulgidae
    • Caprimulgus
     • Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Aythya
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Γκισάρι
     • Σταχτόπαπια
    • Mergus
     • Χηνοπρίστης
     • Θαλασσοπρίστης
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
    • Anser
     • Σταχτόχηνα
     • Νανόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
     • Κοινός Κύκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Anas
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Βελουδόπαπια
    • Tadorna
     • Βαρβάρα
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
     • Στικτοπουλάδα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
     • Κηλιδοβούτι
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Κοινή Φάσσα
     • Φασσοπερίστερο
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
     • Βουνοσταχτάρα
 • Θηλαστικά
  • Carnivora
   • Canidae
    • Vulpes
     • Κόκκινη αλεπού
    • Canis
     • Λύκος
     • Χρυσό τσακάλι
   • Felidae
    • Felis
     • Αγριόγατα
   • Mustelidae
    • Meles
     • Ασβός
    • Mustela
     • Νυφίτσα
  • Artiodactyla
   • Cervidae
    • Capreolus
     • Ζαρκάδι
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Αγριόγιδο
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
    • Sciurus
     • Σκίουρος
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Αγριοκούνελο
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
 • Εντομα
  • Lepidoptera
   • Papilionidae
    • Parnassius
     • Parnassius (Parnassius) apollo
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
11 Οκτ. 2021
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
11 Οκτ. 2021
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Υφάντρα
Remiz pendulinus
5 Οκτ. 2021
Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus
3 Οκτ. 2021
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
Cettia cetti
3 Οκτ. 2021
Μουστακαλής
Panurus biarmicus
3 Οκτ. 2021
Μουστακαλής
Panurus biarmicus
3 Οκτ. 2021
Μουστακογλάρονο
Chlidonias hybrida
25 Σεπ. 2021
Θαλασσολιμόζα
Limosa lapponica
25 Σεπ. 2021
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
21 Ιουν. 2021
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
21 Ιουν. 2021
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
21 Ιουν. 2021
Κοινός Κότσυφας
Turdus merula
21 Ιουν. 2021
Κόκκινη αλεπού
Vulpes vulpes
10 Ιουν. 2021
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
Oriolus oriolus
12 Ιουν. 2021
Ευρωπαϊκός Κούκος
Cuculus canorus
3 Ιουν. 2021
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
3 Ιουν. 2021
Δεντρογέρακο
Falco subbuteo
3 Ιουν. 2021
Ευρωπαϊκός Κούκος
Cuculus canorus
2 Ιουν. 2021
Αμπελουργός
Emberiza melanocephala
23 Μαΐ. 2021
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
23 Μαΐ. 2021
Δεντρογέρακο
Falco subbuteo
16 Μαΐ. 2021
Κοινό Σαΐνι
Accipiter brevipes
18 Μαΐ. 2021
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Οκτ. 2021)
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Οκτ. 2021)
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Οκτ. 2021)
Υφάντρα - Remiz pendulinus © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Οκτ. 2021)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Parus caeruleus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι - Cettia cetti © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Οκτ. 2021)
Μουστακαλής - Panurus biarmicus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Οκτ. 2021)
Μουστακαλής - Panurus biarmicus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Οκτ. 2021)
Μουστακογλάρονο - Chlidonias hybrida © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Σεπ. 2021)
Θαλασσολιμόζα - Limosa lapponica © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Σεπ. 2021)
Σκουφοβουτηχτάρι - Podiceps cristatus © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Ιουν. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Ιουν. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Ιουν. 2021)
Κοινός Κότσυφας - Turdus merula © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Ιουν. 2021)
Κόκκινη αλεπού - Vulpes vulpes © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Ιουν. 2021)
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Oriolus oriolus © Μιχάλης Βαμβακάς (12 Ιουν. 2021)
Ευρωπαϊκός Κούκος - Cuculus canorus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Ιουν. 2021)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Ιουν. 2021)
Δεντρογέρακο - Falco subbuteo © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Ιουν. 2021)
Ευρωπαϊκός Κούκος - Cuculus canorus © Μιχάλης Βαμβακάς (2 Ιουν. 2021)
Αμπελουργός - Emberiza melanocephala © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Μαΐ. 2021)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Μαΐ. 2021)
Δεντρογέρακο - Falco subbuteo © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2021)
Κοινό Σαΐνι - Accipiter brevipes © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.