Εικόνες ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
11 Οκτ. 2023
Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis
7 Ιουν. 2023
Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea
2 Ιουν. 2023
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
20 Μαΐ. 2023
Μελωδοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris
13 Απρ. 2023
Fritillaria gussichiae
27 Απρ. 2023
Καλαμοτριλιστής
Locustella luscinioides
2 Μαρ. 2011
Ασπροκωλίνα
Oenanthe hispanica
10 Ιουλ. 2022
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
23 Αυγ. 2012
Τυτώ
Tyto alba
5 Οκτ. 2016
Κοκκινοσκαλίδρα
Calidris canutus
6 Δεκ. 2012
Δασότρυγγας
Tringa ochropus
17 Ιουλ. 2022
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
Falco vespertinus
28 Απρ. 2023
Neotinea ustulata
21 Απρ. 2023
Geolycosa vultuosa
21 Απρ. 2023
Χρυσογέρακο
Falco biarmicus
21 Απρ. 2023
Χαβαρόνι
Corvus frugilegus
7 Απρ. 2023
Κοκκινοκεφαλάς
Lanius senator
7 Απρ. 2023
Λύκος
Canis lupus
7 Απρ. 2023
Μελωδοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris
7 Απρ. 2023
Κοκκινόχηνα
Branta ruficollis
8 Φεβ. 2010
Ροδοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus
30 Ιαν. 2021
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
12 Σεπ. 2021
Βουνοπαπαδίτσα
Parus montana
5 Ιουν. 2015
Αργυροπούλι
Pluvialis squatarola
20 Σεπ. 2022
Αργυροπούλι
Pluvialis squatarola
11 Δεκ. 2016
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
13 Απρ. 2013
Ασημόγλαρος της Κασπίας
Larus cachinnans
12 Φεβ. 2023
Φασσοπερίστερο
Columba oenas
13 Ιαν. 2023
Νανόχηνα
Anser erythropus
13 Ιαν. 2023
Νανοφυλλοσκόπος
Phylloscopus proregulus
31 Δεκ. 2022
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
26 Δεκ. 2022
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
26 Δεκ. 2022
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
27 Δεκ. 2022
Argynnis (Fabriciana) adippe
4 Ιουλ. 2012
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
6 Μαΐ. 2022
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
6 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus
10 Σεπ. 2022
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus
10 Σεπ. 2022
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
1 Ιουλ. 2022
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021
Όρνιο
Gyps fulvus
8 Μαΐ. 2022
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
23 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
Calandrella brachydactyla
16 Μαΐ. 2022
Ασιατικός Σκίουρος
Sciurus anomalus
8 Μαΐ. 2022
Αιγαιοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli
10 Μαΐ. 2022
Παρδαλοκεφαλάς
Lanius nubicus
10 Μαΐ. 2022
Πετροσπουργίτης
Petronia petronia
9 Μαΐ. 2022
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
7 Μαΐ. 2022
Φοινικοτρύγονο
Streptopelia senegalensis
5 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Κοινός Κόρακας
Corvus corax
9 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
9 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
29 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
28 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
Falco naumanni
28 Απρ. 2022
Νησιώτικη Πέρδικα
Alectoris chukar
27 Απρ. 2022
Λασπότρυγγας
Tringa glareola
29 Απρ. 2022
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
31 Αυγ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
3 Σεπ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
4 Σεπ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
10 Μαΐ. 2019
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
20 Αυγ. 2020
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
7 Ιουν. 2021
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
29 Απρ. 2011
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
1 Ιουλ. 2009
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava
16 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
8 Απρ. 2022
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
5 Απρ. 2022
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Αμμοπετρόκλης
Oenanthe isabellina
1 Απρ. 2022
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
28 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
22 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
22 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
15 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
15 Μαρ. 2022
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
17 Μαρ. 2022
Χρυσοτσίχλονο - Emberiza citrinella © Lev Paraskevopoulos (11 Οκτ. 2023)
Θαμνοτσιροβάκος - Sylvia communis © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Ιουν. 2023)
Δεντροσταρήθρα - Lullula arborea © Μιχάλης Βαμβακάς (2 Ιουν. 2023)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Μιχάλης Βαμβακάς (20 Μαΐ. 2023)
Μελωδοτσιροβάκος - Sylvia crassirostris © Μιχάλης Βαμβακάς (13 Απρ. 2023)
Fritillaria gussichiae © Lev Paraskevopoulos (27 Απρ. 2023)
Καλαμοτριλιστής - Locustella luscinioides © Costas Panagiotidis (2 Μαρ. 2011)
Ασπροκωλίνα - Oenanthe hispanica © Costas Panagiotidis (10 Ιουλ. 2022)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Costas Panagiotidis (23 Αυγ. 2012)
Τυτώ - Tyto alba © Costas Panagiotidis (5 Οκτ. 2016)
Κοκκινοσκαλίδρα - Calidris canutus © Costas Panagiotidis (6 Δεκ. 2012)
Δασότρυγγας - Tringa ochropus © Costas Panagiotidis (17 Ιουλ. 2022)
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Falco vespertinus © Lev Paraskevopoulos (28 Απρ. 2023)
Neotinea ustulata © Lev Paraskevopoulos (21 Απρ. 2023)
Geolycosa vultuosa © Lev Paraskevopoulos (21 Απρ. 2023)
Χρυσογέρακο - Falco biarmicus © Lev Paraskevopoulos (21 Απρ. 2023)
Χαβαρόνι - Corvus frugilegus © Lev Paraskevopoulos (7 Απρ. 2023)
Κοκκινοκεφαλάς - Lanius senator © Lev Paraskevopoulos (7 Απρ. 2023)
Λύκος - Canis lupus © Lev Paraskevopoulos (7 Απρ. 2023)
Μελωδοτσιροβάκος - Sylvia crassirostris © Lev Paraskevopoulos (7 Απρ. 2023)
Κοκκινόχηνα - Branta ruficollis © Costas Panagiotidis (8 Φεβ. 2010)
Ροδοπελεκάνος - Pelecanus onocrotalus © Costas Panagiotidis (30 Ιαν. 2021)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Costas Panagiotidis (12 Σεπ. 2021)
Βουνοπαπαδίτσα - Parus montana © Costas Panagiotidis (5 Ιουν. 2015)
Αργυροπούλι - Pluvialis squatarola © Costas Panagiotidis (20 Σεπ. 2022)
Αργυροπούλι - Pluvialis squatarola © Costas Panagiotidis (11 Δεκ. 2016)
Χωραφοσπουργίτης - Passer hispaniolensis © Costas Panagiotidis (13 Απρ. 2013)
Ασημόγλαρος της Κασπίας - Larus cachinnans © Μιχάλης Βαμβακάς (12 Φεβ. 2023)
Φασσοπερίστερο - Columba oenas © Μιχάλης Βαμβακάς (13 Ιαν. 2023)
Νανόχηνα - Anser erythropus © Μιχάλης Βαμβακάς (13 Ιαν. 2023)
Νανοφυλλοσκόπος - Phylloscopus proregulus © Μιχάλης Βαμβακάς (31 Δεκ. 2022)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Zissis Antonopoulos (26 Δεκ. 2022)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Zissis Antonopoulos (26 Δεκ. 2022)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Zissis Antonopoulos (27 Δεκ. 2022)
Argynnis (Fabriciana) adippe © Tassos Sakoulis (4 Ιουλ. 2012)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Phalaropus lobatus © Lev Paraskevopoulos (10 Σεπ. 2022)
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Phalaropus lobatus © Lev Paraskevopoulos (10 Σεπ. 2022)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Lev Paraskevopoulos (1 Ιουλ. 2022)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Όρνιο - Gyps fulvus © Lev Paraskevopoulos (8 Μαΐ. 2022)
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα - Calandrella brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2022)
Ασιατικός Σκίουρος - Sciurus anomalus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Μαΐ. 2022)
Αιγαιοτσιροβάκος - Sylvia rueppelli © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Παρδαλοκεφαλάς - Lanius nubicus © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Πετροσπουργίτης - Petronia petronia © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Μαΐ. 2022)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Μαΐ. 2022)
Φοινικοτρύγονο - Streptopelia senegalensis © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Μαΐ. 2022)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Κοινός Κόρακας - Corvus corax © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι - Falco naumanni © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Νησιώτικη Πέρδικα - Alectoris chukar © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Απρ. 2022)
Λασπότρυγγας - Tringa glareola © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (31 Αυγ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (3 Σεπ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (4 Σεπ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (10 Μαΐ. 2019)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (20 Αυγ. 2020)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (7 Ιουν. 2021)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (29 Απρ. 2011)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (1 Ιουλ. 2009)
Κιτρινοσουσουράδα - Motacilla flava © Paul Walker (16 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Paul Walker (8 Απρ. 2022)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Απρ. 2022)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Αμμοπετρόκλης - Oenanthe isabellina © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Απρ. 2022)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Dimitris Kaliakoudas (28 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (22 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (22 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Dimitris Diakakis (15 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Dimitris Diakakis (15 Μαρ. 2022)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (17 Μαρ. 2022)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.