Βιντεο ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus
29 Μαΐ. 2021 © Costas Panagiotidis
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
© Costas Panagiotidis
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
© Costas Panagiotidis
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
© Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
31 Ιουλ. 2021 © Roberto Rota
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
4 Αυγ. 2021 © Roberto Rota
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
11 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Ευρασιατική Χαλκόκοτα
Plegadis falcinellus
11 Ιουλ. 2013 © Costas Panagiotidis
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
20 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Γκισάρι
Aythya ferina
14 Φεβ. 2015 © Costas Panagiotidis
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
7 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
29 Αυγ. 2012 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
Sternula albifrons
24 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Χαλικοκυλιστής
Arenaria interpres
17 Αυγ. 2020 © Costas Panagiotidis
Κοινός Κύκνος
Cygnus olor
17 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
31 Μαΐ. 2014 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021 © Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
1 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Αιγωλιός
Aegolius funereus
16 Ιουν. 2020 © ASalafa Deri
Ελληνικός βάτραχος
Rana graeca
© Ilias Strachinis
Saga hellenica
© Ilias Strachinis
Αλπικός τρίτωνας
Ichthyosaura alpestris
© Ilias Strachinis
Μακεδονικός χτενοτρίτωνας
Triturus macedonicus
© Ilias Strachinis
Σαπίτης
Malpolon insignitus
© Ilias Strachinis
Λεβαντόφιδο
Hemorrhois nummifer
© Ilias Strachinis
Σαύρα του Ιονίου
Algyroides nigropunctatus
© Ilias Strachinis
Κοινή σαλαμάνδρα
Salamandra salamandra
© Ilias Strachinis
Δεντροβάτραχος
Hyla arborea
5 Μαρ. 2020 © Ilias Strachinis
Ροφός
Epinephelus marginatus
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Σμέρνα
Muraena helena
26 Μαρ. 2020 © Ilias Strachinis
Κλωστιδάκι
Podarcis cretensis
5 Αυγ. 2017 © Ilias Strachinis
Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata
© Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι
Anguis graeca
© Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Σκίουρος
Sciurus vulgaris
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Decticus albifrons
28 Ιουλ. 2018 © Ilias Strachinis
Saga natoliae
10 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Αγριόγιδο
Rupicapra rupicapra
20 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Octopus vulgaris
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Empusa fasciata
15 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Κοινή οχιά
Vipera ammodytes
14 Μαΐ. 2017 © Ilias Strachinis
Crocothemis erythraea
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
4 Ιαν. 2020 © Lev Paraskevopoulos
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
23 Οκτ. 2019 © Dimitris Kokkinidis
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
4 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Μυοκάστορας
Myocastor coypus
3 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Ψαραετός
Pandion haliaetus
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Μελωδοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris
6 Ιουν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
27 Οκτ. 2015 © Costas Panagiotidis
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
17 Ιαν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Χαλικοκυλιστής
Arenaria interpres
© Tassos Sakoulis
Μικροπουλάδα
Porzana parva
© Tassos Sakoulis
Νανοπουλάδα
Porzana pusilla
© Tassos Sakoulis
Κοκκινοσκέλης
Tringa totanus
© Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
Ixobrychus minutus
© Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax aristotelis
© Thodoris Alexandropoulos
Κοινό Νεροχελίδονο
Glareola pratincola
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
© Costas Panagiotidis
Τυτώ
Tyto alba
© Jimis Karakolis
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
© Paschalis Dougalis
Καρυοθραύστης
Nucifraga caryocatactes
© Lev Paraskevopoulos
Γερακοτσιροβάκος
Sylvia nisoria
© Paschalis Dougalis
Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus
© Paschalis Dougalis
Αετομάχος
Lanius collurio
© Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
Streptopelia turtur
© Paschalis Dougalis
Κοινό Νεροχελίδονο
Glareola pratincola
© Paschalis Dougalis
Μουστακαλής
Panurus biarmicus
© Paschalis Dougalis
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
© Paschalis Dougalis
Τσιφτάς
Emberiza calandra
© Paschalis Dougalis
Γερακοτσιροβάκος
Sylvia nisoria
© Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
Ptyonoprogne rupestris
© Paschalis Dougalis
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
© Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
© Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
© Paschalis Dougalis
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Γαλιάντρα
Melanocorypha calandra
© Lev Paraskevopoulos
Κοινό Μπεκατσίνι
Gallinago gallinago
© Lev Paraskevopoulos
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
© Giorgos Goutas
Χιονοτσίχλονο
Plectrophenax nivalis
© Jimis Karakolis
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
© Giorgos Goutas
Χαβαρόνι
Corvus frugilegus
© Giorgos Goutas
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
Troglodytes troglodytes
© Giorgos Goutas
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
© Giorgos Goutas
Αμπελουργός
Emberiza melanocephala
© Jimis Karakolis
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
Alcedo atthis
© Jimis Karakolis
Χιονάδα
Eremophila alpestris
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
© Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
© Giannis Gasteratos
Τσιφτάς
Emberiza calandra
© Giannis Gasteratos
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
© Lev Paraskevopoulos
Πράσινος Παπαγάλος
Psittacula krameri
© Lev Paraskevopoulos
Θαλασσοσφυριχτής - Charadrius alexandrinus © Costas Panagiotidis (29 Μαΐ. 2021)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Costas Panagiotidis
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Roberto Rota (31 Ιουλ. 2021)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Roberto Rota (4 Αυγ. 2021)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Costas Panagiotidis (11 Ιουν. 2021)
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Plegadis falcinellus © Costas Panagiotidis (11 Ιουλ. 2013)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Costas Panagiotidis (20 Ιουν. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Costas Panagiotidis (14 Φεβ. 2015)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (7 Ιουν. 2021)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (29 Αυγ. 2012)
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο - Sternula albifrons © Costas Panagiotidis (24 Ιουν. 2020)
Χαλικοκυλιστής - Arenaria interpres © Costas Panagiotidis (17 Αυγ. 2020)
Κοινός Κύκνος - Cygnus olor © Costas Panagiotidis (17 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Costas Panagiotidis (31 Μαΐ. 2014)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Costas Panagiotidis (1 Ιουν. 2021)
Αιγωλιός - Aegolius funereus © ASalafa Deri (16 Ιουν. 2020)
Ελληνικός βάτραχος - Rana graeca © Ilias Strachinis
Saga hellenica © Ilias Strachinis
Αλπικός τρίτωνας - Ichthyosaura alpestris © Ilias Strachinis
Μακεδονικός χτενοτρίτωνας - Triturus macedonicus © Ilias Strachinis
Σαπίτης - Malpolon insignitus © Ilias Strachinis
Λεβαντόφιδο - Hemorrhois nummifer © Ilias Strachinis
Σαύρα του Ιονίου - Algyroides nigropunctatus © Ilias Strachinis
Κοινή σαλαμάνδρα - Salamandra salamandra © Ilias Strachinis
Δεντροβάτραχος - Hyla arborea © Ilias Strachinis (5 Μαρ. 2020)
Ροφός - Epinephelus marginatus © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Σμέρνα - Muraena helena © Ilias Strachinis (26 Μαρ. 2020)
Κλωστιδάκι - Podarcis cretensis © Ilias Strachinis (5 Αυγ. 2017)
Τρανόσαυρα - Lacerta trilineata © Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι - Anguis graeca © Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Tachybaptus ruficollis © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Σκίουρος - Sciurus vulgaris © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Decticus albifrons © Ilias Strachinis (28 Ιουλ. 2018)
Saga natoliae © Ilias Strachinis (10 Ιουν. 2017)
Αγριόγιδο - Rupicapra rupicapra © Ilias Strachinis (20 Σεπ. 2017)
Octopus vulgaris © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Empusa fasciata © Ilias Strachinis (15 Ιουν. 2017)
Κοινή οχιά - Vipera ammodytes © Ilias Strachinis (14 Μαΐ. 2017)
Crocothemis erythraea © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Lev Paraskevopoulos (4 Ιαν. 2020)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Dimitris Kokkinidis (23 Οκτ. 2019)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Lev Paraskevopoulos (4 Μαΐ. 2019)
Μυοκάστορας - Myocastor coypus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2019)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Μελωδοτσιροβάκος - Sylvia crassirostris © Lev Paraskevopoulos (6 Ιουν. 2018)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Costas Panagiotidis (27 Οκτ. 2015)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2018)
Χαλικοκυλιστής - Arenaria interpres © Tassos Sakoulis
Μικροπουλάδα - Porzana parva © Tassos Sakoulis
Νανοπουλάδα - Porzana pusilla © Tassos Sakoulis
Κοκκινοσκέλης - Tringa totanus © Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς - Ixobrychus minutus © Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Phalacrocorax aristotelis © Thodoris Alexandropoulos
Κοινό Νεροχελίδονο - Glareola pratincola © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Costas Panagiotidis
Τυτώ - Tyto alba © Jimis Karakolis
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Paschalis Dougalis
Καρυοθραύστης - Nucifraga caryocatactes © Lev Paraskevopoulos
Γερακοτσιροβάκος - Sylvia nisoria © Paschalis Dougalis
Σιρλοτσίχλονο - Emberiza cirlus © Paschalis Dougalis
Αετομάχος - Lanius collurio © Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκό Τρυγόνι - Streptopelia turtur © Paschalis Dougalis
Κοινό Νεροχελίδονο - Glareola pratincola © Paschalis Dougalis
Μουστακαλής - Panurus biarmicus © Paschalis Dougalis
Χωραφοσπουργίτης - Passer hispaniolensis © Paschalis Dougalis
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Paschalis Dougalis
Γερακοτσιροβάκος - Sylvia nisoria © Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο - Ptyonoprogne rupestris © Paschalis Dougalis
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Paschalis Dougalis
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Paschalis Dougalis
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Lev Paraskevopoulos
Κοινή Γαλιάντρα - Melanocorypha calandra © Lev Paraskevopoulos
Κοινό Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago © Lev Paraskevopoulos
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Phalaropus lobatus © Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Giorgos Goutas
Χιονοτσίχλονο - Plectrophenax nivalis © Jimis Karakolis
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Giorgos Goutas
Χαβαρόνι - Corvus frugilegus © Giorgos Goutas
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Troglodytes troglodytes © Giorgos Goutas
Κοκκινολαίμης - Erithacus rubecula © Giorgos Goutas
Αμπελουργός - Emberiza melanocephala © Jimis Karakolis
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη - Alcedo atthis © Jimis Karakolis
Χιονάδα - Eremophila alpestris © Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Giannis Gasteratos
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Giannis Gasteratos
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Lev Paraskevopoulos
Πράσινος Παπαγάλος - Psittacula krameri © Lev Paraskevopoulos

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.